Program konferencie EnergyCamp 2017

(zobraziť detaily všetkých prednášok)

6. 4. 2017 (štvrtok)

8:00 9:30 Registrácia účastníkov  
9:30 9:40 Ing. Stanek Ján, TERMOKLIMA, s.r.o., CHASTIA s.r.o.
Ing. Švagerko Jozef, Mesto Poprad
Ing. Stanek Igor, CHASTIA s.r.o.
Zahájenie konferencie

Legislatíva

9:45 10:10 Dr. Ing. Kvetoslava Šoltésová CSc., Slovenská inovačná a energetická agentúra Energetická efektívnosť – ciele a výsledky 
(detaily prednášky)
Slovenská republika má, ako každý členský štát EÚ, ciele v oblasti úspor energie do roku 2020. Na tento účel boli prijaté viaceré všeobecne záväzné právne predpisy ako aj podporné mechanizmy. Ich praktická aplikácia prispieva k plneniu plánovaných cieľov.
10:10 10:30 Ing. Pavol Kosa, Národná energetická spoločnosť, a.s. Vplyv platnej legislatívy na funkčnosť  SCZT 
(detaily prednášky)
Pokus o čiastočné ozrejmenie  vplyvu legislatívy v oblasti tepelnej energetiky, podpory OZE, stavebníctva a životného prostredia a ich prelínania na fungovanie CZT.
10:30 10:50 Ing. Miroslav Obšívaný, SZVT, STEFE Martin, a.s. Aktuálne rámcové legislatívne podmienky v tepelnej energetike 
(detaily prednášky)
Príprava nového zákona o tepelnej energetike, rozhodnutie Ústavného súdu k zákonu o tepelnej energetike, smernice EU k energetike, predpokladaný vývoj v legislatíve pre rok 2017 z pohľadu praxe. Doplnené o aktuálny vývoj
10:50 11:10 Prestávka na kávu

Prípadové štúdie

11:10 11:30 Mag. Christian Engel, Thermaflex 4th Generation District Heating & Cooling 
(detaily prednášky)
11:30 12:00 Ing. Ján Sadlek, Veolia Energia Slovensko, a.s. Implementácia OZE do systémov CZT 
(detaily prednášky)
Prehľad OZE zdrojov z hľadiska ich bežných prevádzkových parametrov a zaradenie do diagramu trvania potrieb tepla, klasifikácia účinného CZT a možné zdroje tepla, prevádzkové parametre CZT v kontexte zdroj - sieť - OST - odber (objekt), princípy dimenzovania OZE zdrojov, prípadové štúdie implementácie OZE zdrojov, limity pri dosahovaní účinného CZT.
12:00 12:30 Mgr. Matúš Izakovič, ESM YZAMER s.r.o. Plynové tepelné čerpadlá v sústave CZT a BMS v cloude 
(detaily prednášky)
Využitie bivalentného zdroja na vykurovanie a chladenie objektov Blumental .Tepelný zdroj je tvorený odovzdávacou stanicou tepla a plynovými tepelnými čerpadlami.
12:30 13:00 Ing. Milan Orlovský, MBA, KOOR s.r.o. Praktické skúsenosti s obnoviteľnými zdrojmi energie pri výrobe a dodávke tepla. 
(detaily prednášky)
Celý systém je diaľkovo riadený v cloude, energetický manažment umožnený každému spotrebiteľovi
13:00 14:00 OBED v reštaurácii High Tatras, AQUACITY Poprad
14:00 14:20 Ing. František Sás, ENGIE Services a.s. Zvýšenie efektívnosti výroby tepla v tepelnom hospodárstve Pezinok 
(detaily prednášky)
14:20 14:35 Ing. Ľubomír Koršepa, Viessmann, s.r.o. Možnosti využitia odpadného tepla 
(detaily prednášky)
Možnosť využitia odpadného tepla z technológií prostredníctvom vysokoteplotných tepelných čerpadiel. Trendy v používaní nových typov chladív s pracovnými teplotami na úrovni 90°C.
14:35 14:55 Ing. Peter Šiška, Engul, s.r.o. Rôznorodosť uplatnenia motorových kogeneračných jednotiek v energetike 
(detaily prednášky)
Prednáška obsahuje popis rôznorodosti aplikácie motorových kogeneračných jednotiek z pohľadu spaľovania rôznych palív (napr.: zemný plyn, rôzne druhy bioplynov, syntézny plyn, banský plyn, sprievodný ropný plyn, pyrolýzny olej, kvapalné biopalivá, ťažký vykurovací olej), z pohľadu rôznorodosti uplatnenia vyrobenej elektriny (napr.: ostrovná prevádzka, dodávka do siete na predaj, alebo vlastnú spotrebu, zálohovanie, podporné služby, virtuálna elektráreň) a z pohľadu rôznorodosti uplatnenia vyrobeného tepla (napr.: dodávka do CZT, vlastná spotreba, vysoký potenciál, para, chladenie). Sú v nej uvedené konkrétne aplikácie, ktoré sú v prevádzke. Takisto poukazuje i na skúsenosti a problémy spojené s nedostatočnou úpravou paliva, nevhodne nastaveným prevádzkovým režimom (početnosť štartov, nízke zaťaženie, ...), nedostatočnou redundanciou zdrojov, ... ap.
14:55 15:20 Ing. Ján Babinský, Hoval SK spol. s r. o. Systémové riešenie rekonštrukcie vykurovania v halových objektoch. 
(detaily prednášky)
Počas životného cyklu budovy sa technické zariadenie zabudované v nej viackrát obmení. Použitím systémového riešenia a inštaláciou moderných a pokrokových technológií vykurovania dokážeme zabezpečiť funkčnosť a kvalitu pracovného prostredia ako pre novostavby, tak aj pre objekty  postavené pred niekoľkými desiatkami rokov, navyše s úsporou na energiách.
15:20 15:40 Prestávka na kávu

IT Technológie

15:40 16:00 Mgr. Igor Wzoš, Mesto Poprad Smart City Poprad 
(detaily prednášky)
Realita a vízia Mesta Poprad v súvislosti s budovaním Smart City konceptu s ohľadom na energetickú bezpečnosť a možnosti budovania nových Smart systémov na komunálnej úrovni
16:00 16:30 Ing. Juraj Dudáš, UAVONIC s.r.o. Bezpilotné lietadlá - novodobý pomocník v energetike 
(detaily prednášky)
Prednáška o aktuálnych trendoch využitia UAV technológií v energetike. Technický riaditeľ spoločnosti UAVONIC vám predstaví možnosti a výhody aplikácie dronov s vizuálnou a termálnou senzorikou pri získavaní presných informácií o stave budov a zariadení.
16:30 16:50 Ing. Milan Bartoš, Bratislavská teplárenská, a.s. TERMIS Online – program pre výpočet hydrauliky zložitých teplárenských sústav v reálnom čase 
(detaily prednášky)
Praktické skúsenosti s využívaním modelu TERMIS Online v spoločnosti Bratislavská teplárenská. Prepojenie modelu TERMIS s dispečerským riadiacim systémom.
16:50 17:20 Ing. Jerzy Zielasko, KELVIN Sp. z o.o. TERMIS - Inteligentné riadenie práce teplarenských systémov 
(detaily prednášky)
TERMIS ako systém podporujúci fungovanie teplárenskej siete, cielené rozhodovanie, odborné plánovanie výroby tepla, minimalizáciu nákladov na rozvod tepla v sieti.

Exteriérová aktivita

14:00 17:00 UAVONIC s.r.o. Demolietanie s dronom (v režime učiteľ - žiak) 
(detaily prednášky)
17:00 18:00 VEČERA v reštaurácii High Tatras, AQUACITY Poprad

Spoločenský večer

18:00 20:00 Spoločenský podvečer v bazénoch Blue Diamond v AQUACITY Poprad v AQUACITY Poprad, občerstvenie, drinky, zábava.
21:00 01:00 Spoločenský večer v luxusnej reštaurácii / music pube HUMNO TATRY, Tatranská Lomnica, večera, drinky, zábava. Prekvapenie večera :).

7. 4. 2017 (piatok)

8:00 8:45 Registrácia účastníkov

Energetický manažment

8:45 9:15 Ing. Peter Lukošík, CityEnergy s.r.o. Energetický manažment v praxi (súkromný a verejný sektor) 
(detaily prednášky)
Poukázanie na reálne kroky energetického manažmentu s poukázaním na relevantné výsledky (úspory). Porovnanie výkonu energetického manažmentu v súkromnom sektore a vo verejnej sfére (obce, mestá, VUC)
9:15 9:40 Michal Žitva, SAFINN, s.r.o. Inteligentné riadenie a správa budov  
(detaily prednášky)
Súčasný stav budov v procese riadenia a správy a proces implementácie do reálnej praxi 
9:40 10:00 Mgr. Andrea Čarabová, Svet zdravia, a.s. Čo sa v knihách nedočítate alebo lessons learned from EPC 
(detaily prednášky)
O EPC projektoch alebo garantovanej energetickej službe je publikovaných veľa informácii, hlavne ich výhody,  výška investície, výška garantovanej úspory a realizované úsporné opatrenia. Realizujeme v našich nemocniciach už štvrtý EPC projekt. Čelili sme situáciám, ktorých riešenie sme nemali kde odpozerať. Podelím sa s vami o niekoľko skúsenosti, o ktorých sa nikde nedočítate a môžu vám pomôcť pri vašom projekte.
10:00 10:20 Prestávka na kávu
10:20 10:40 Marek Boskovič, ENGIE Services a.s. Použitie zariadení na zber dát,  Energomonitor 
(detaily prednášky)
Zber a vyhodnocovanie energetických dát
10:40 11:00 Ing. Gabriel Oravec, CHASTIA s.r.o. Softvérové riešenie zberu a vyhodnocovania energetických dát 
(detaily prednášky)
11:00 11:20 Ing. Dušan Gredecký, VSE a.s., člen innogy Slovensko, s.r.o. Nekomodity spoločnosti VSE a.s. 
(detaily prednášky)
Spoločnosť VSE a.s., je členom   skupiny Innogy,  prednášajúci Vám predstaví  nekomodity spoločnosti spojené s rôznymi možnosťami financovania nekomoditných projektov.
11:20 11:40 Prestávka na kávu
11:40 12:10 Radim Hečko, IMI Hydronic Engineering – Slovenská republika Zkušenosti s odplyňováním otopných a chladících soustav 
(detaily prednášky)
Problémy se vzduchem se vyskytují téměř v každé soustavě. Vyřešení tohoto problému je jednoduché pokud víte jak na to. Podělíme se s Vámi o naše zkušenosti.
12:10 12:30 Ing. Ladislav Dzuro, Grundfos s.r.o. Moderné trendy vo zvyšovaní energetickej efektívnosti čerpacích systémov 
(detaily prednášky)
Elektronicky regulované čerpadlá a monitorovacie a regulačné prvky. Zavedenie vysoko účinných elektromotorov prémiovej triedy IE5. Inteligentné možnosti regulácie systémov vykurovania. Možnosti komunikácie čerpadiel a ich integrácia do nadradených riadiacich systémov. Vysoko kvalifikovaná náhrada existujúcich zastaralých čerpadiel pomocou služby Pump Audit.
12:30 12:55 Ing. Vlastimil Mäčko, ARI-Armaturen Albert Richter GmbH & Co. KG Príčiny porúch priemyselných armatúr 
(detaily prednášky)
Počas viacerých rokov sme získali veľa konkrétnych konkrétnych príkladov z praxe  kde z dôvodu,  chybných vstupných údajov, chyby projektanta, chyby montážnej organizácie alebo chyby prevádzkovateľa  došlo k poruchám na armatúrach a zariadení.  Radi by sme Vám tieto praktické skúsenosti prezentovali s cieľom aby ste sa na chybách iných, poučili a získané vedomosti mohli použiť pri Vašej práci.
12:55 13:20 Ing. Patrik Laca, Oventrop GmbH & Co. KG Zvýšenie efektivity ovládania vykurovania systémom centrálneho dispečingu 
(detaily prednášky)
Možnosti využitia centrálneho ovládania teplôt miestností pre bytovú výstavbu, administratívu a školy v rôznych úrovniach od manuálneho až po plne automatické systémy, výhody, komponenty.

Exkurzia

13:45 14:45 Peter Korenko, AquaCity Poprad Exkurzia v priestoroch AquaCity Poprad. Od termálneho vrtu, cez prevádzku aquaparku po vyhrievanie trávnika Národného tréningového centra SFZ v Poprade. 
(detaily prednášky)
Ukážeme si praktické využívanie energetického potenciálu geotermálneho vrtu. Prehliadka začne od geotermálneho vrtu, odplynenia geotermálnej vody a odovzdania tepla geotermálnej vody do vykurovacieho systému objektu Aquacity. Ukážka radenia spotrebičov a zdrojov pre efektívne využívanie odovzdaného tepla geotermálu vo vykurovacom systéme objektu.